ELT-Global Education

Think Education, Act Global!
Investeste in viitorul tau profesional!
back-to-school-1416913

15 credite profesionale transferabile

Conform Ordinului 4600/ 21.07.2015, SC GLOBAL EDUCATION SRL, in calitate de furnizor de formare profesionala continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, este acreditat pentru 3 ani sa desfasoare programul de formare continua “ABORDARI MODERNE ALE EDUCATIEI ARTISTICE PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR SI PRIMAR”, avand o durata de 60 de ore, cu un numar de 15 credite profesionale transferabile.

Potrivit Art. 245. din Legea Nr. 1 / 2011, Legea Educaţiei Naţionale:
(1) Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, formarea continuă este un drept şi o obligaţie.
(2) Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi finanţarea activităţilor de formare continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(6) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

(8) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Data: incepand cu data de 1 aprilie 2016, de vineri pana duminica, dupa urmatorul program:  vineri, intre orele 16.00-20.00, sambata si duminica, intre orele 10.00 – 18.00;

Locatie: Bucuresti, str. Prof Dr. Ion Athanasiu nr. 8, sector 5, la sediul Centrului educational Global Education

Pret si Oferte speciale:
***500 lei/ participant – pentru clientii Global Education
***600 lei/ participant – pentru inscrierea grupurilor de minim 4 persoane din cadrul aceleiasi institutii
***700 lei/ participant – pentru inscrieri individuale, pentru cei care participa pentru prima data la un curs Global Education

Oferte personalizate pentru echipa ta!!!

Inscrie-te pana pe data de 21 martie 2016

si beneficiezi de pretul redus de 350 lei/ participant!

Pentru organizarea cursului de formare pentru intrega echipa de invatatori

si/ sau educatori a institutiei tale, te invitam sa ne contactezi!

Programul de formare continua propus de Centrul educational “Global Education” reprezintă o premieră pentru tipurile de formare profesionala continua a personalului didactic de predare din invatamantul prescolar si primar, care predau Educaţia vizuală / plastică şi Educaţia muzicală.

Nevoia de modernizare a stilului de predare a acestor discipline şi la nivel preşcolar si primar este dictata în primul rând de dinamica socială şi de asaltul mass-media cu impact educaţional mai degrabă negativ, asupra formării şi dezvoltării tinerei generaţii, dar şi de tipul de societate pe care vrem să-l construim, în conditiile noii ordini educaţionale și în deplin acord cu toate ţările civilizate și performante economic şi cultural.

Totodata, se simte din ce in ce mai mult nevoia de formare a personalului didactic in aceasta etapa precum si cu inarmarea acestora cu strategii didactice adecvate dinamicii sociale prezente, dar mai ales viitoare.

 TEMELE PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUA:

 • Tema 1. Importanţa socială şi valoarea educaţională,  aplicativă a programului de formare din perspectiva europeană.
 • Tema 2. Abordări moderne în educaţie şi comunicare vizuală. Tendinţe de modernizare în  predarea disciplinei: Educaţie plastică /  Educaţie vizuală.
 • Tema 3. Creativitatea în Artele vizuale.
 • Tema 4. Educatia artistica prin muzica si spectacol (artele spectacolului) – conditie esentiala in asimilarea valorilor socio-culturale si formarea conduitelor necesare in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului si a scolarului/ elevului.
 • Tema 5. Educaţia artistică pentru Arhitectură şi Peisaj.
 • Tema 6. Strategii didactice eficiente utilizate în activitatea educaţională şi de învăţare la disciplinele artistice, a elevilor cu CES, integraţi în şcoala publică.
 • Tema 7. Calitatea actului pedagogic la lecţiile de educaţie artistică, evidenţiată prin activitatea de evaluare

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUA:

 • Cunoaşterea specificului procesului de predare, învăţare,  evaluare la disciplinele artistice din perspectiva  unei abordări integrate a acestora în vederea conștientizării lor ca parte a curriculumului;
 • Includerea unor noțiuni specifice, noi, aparținând domeniului artistic, în vederea lărgirii sferei de cunoaștere a acestuia;
 • Aplicarea celor mai eficiente strategii de parcurgere a Programei şcolare în contextul stimulării și dezvoltării creativității elevilor în domeniul artistic;
 • Integrarea unor noțiuni referitoare la intra-, pluri-, inter- și transdisciplinaritate în procesul de predare-învățare-evaluare;
 • Familiarizarea cu strategii didactice adecvate domeniului artistic apte să faciliteze integrarea elevilor cu CES;
 • Cunoaşterea principalelor forme de integrare ale mijloacelor de învăţământ digitale şi ale softurilor de prelucrare computerizată a imaginii în procesul de predare, învăţare şi evaluare;
 • Integrarea unor activități de evaluare moderne în vederea obținerii unui act didactic de calitate.

COMPETENŢE GENERALE VIZATE: 

După parcurgerea cursului, cadrele didactice participante vor dobândi următoarele competenţe:

 • Opereaza cu un ansamblu de mijloacelor specifice comunicării artistice;
 • Aplica tehnici de lucru traditionale si moderne in activitatile vizual/ plastice;
 • Utilizeaza strategii didactice efciente in vederea cresterii calitatii procesului de invatare din perspectiva conceptelor de: Arhitectura si Peisaj;
 • Elaboreaza programe de educatie individualizate a caror aplicare ajuta la integrarea elevilor cu CES in procesul de invatare
 • Aplică strategii noi, în vederea stimulării creativităţii elevilor la disciplinele artistice;
 • Planifică activitățile didactice integrând conceptele de intra-, pluri-, inter- şi transdisciplinaritate în procesul didactic;
 • Utilizeaza noile tehnologii informatice in elaborarea proiectelor şi comunicare la disciplinele artistice;
 • Aplica metode, tehnici si instrumente de evaluare adecvate domeniului artistic.

ECHIPA DE FORMATORI:

Lector universitar dr.  TOMA IONEL DALIN – IULIAN 

Domenii de competenta:

 • Stiinte ale educatiei: Didactica specialitatii (Arte vizuale), Didactica domeniului (Arte vizuale/ Arhitectura);
 • Arte plastice si decorative / Pedagogia artelor plastice si decorative;
 • abilitare evaluare;
 • abilitare proiectare si dezvoltare curriculara;
 • Expertiza de  specialitate universitara, expert pe termen lung tip A.

Competente:

 • Utilizarea adecvată a cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor de educaţie şi formare in domeniul Artelor vizuale: concepte, etape, modele, metode, tehnici şi scenarii alternative în proiectare; particularităţi psiho-sociale ale grupurilor educaţionale; softuri educaţionale;
 • Analiza, corelarea intra/interdisciplinară şi aplicarea cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor de Arte vizuale, precum şi a elaborarii materialelor didactice;
 • Interpretarea şi explicarea diferitelor teorii, modele şi contexte pedagogice din perspectiva temelor parcurse;
 • Consultanta proiecte educationale (restructurarea curriculumului national);
 • Cooperarea  în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor şi programelor din domeniul Arte vizuale si Stiinţe ale educaţiei;

Profesor GORGANEANU LUCIA CRINELA

Domenii de competenta:

 • Curriculum national (muzica, coregrafie si arta actorului) – expertiza, proiectare si evaluare in domeniul curriculumui national pentru invatamantul vocational si invatamantul de masa (plan de invatamant, programe scolare, manuale si auxiliare didactice);
 • Evaluare (muzica, arte vizuale, coregrafie si arta actorului) – expertiza si consultanta in domeniul evaluarii pentru invatamantul vocational si invatamantul de masa (examene nationale si manuale).

Competente:

 • Proiectare, elaborare si dezvoltare curriculara;
 • Proiectare de documente reglatoare in domeniul  curriculumului;
 • Expertiza in didactica disciplinelor artistice din curriculum national pentru invatamantul de masa si invatamantul vocational;
 • Expertiza in evaluari nationale si internationale (PISA);
 • Proiectare de documente reglatoare in domeniul evaluarilor nationale;
 • Consultanta proiecte educationale (T.I.C., restructurarea curriculumului national);
 • Interpretarea şi explicarea diferitelor teorii, modele şi contexte pedagogice din perspectiva temelor parcurse;
 • Expertiza evaluare manuale scolare si auxiliare didactice;
 • Expertiza management educational.

Profesor VLAD MIRCEA

Domenii de competenta:

 • Curriculum national – expertiza, proiectare si evaluare in domeniul curriculumui national pentru invatamantul special si invatamantul de masa (plan de invatamant, programe scolare, auxiliare didactice);
 • Evaluare – expertiza si consultanta in domeniul evaluarii pentru invatamantul invatamantul de masa (examene nationale, examene personal didactic).

Competente:

 • Proiectare, elaborare si dezvoltare curriculara;
 • Proiectare de documente reglatoare in domeniul  curriculumului;
 • Expertiza in didactica disciplinelor speciale din curriculum national pentru invatamantul de masa si invatamantul special (CES);
 • Interpretarea şi explicarea diferitelor teorii, modele şi contexte pedagogice din perspectiva temelor parcurse;

Conferentiar universitar dr. FRUMUSEANU DANIELA

Domenii de competenta:

 • Arte plastice si decorative, arte textile;
 • Stiinte ale educatiei: didactica specialitatii (Arte vizuale);

Competente:

 • Utilizarea adecvată a cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor de educaţie şi formare in domeniul Artelor spectacolului: concepte, etape, modele, metode si tehnici în proiectare;
 • Analiza, corelarea intra/interdisciplinară şi aplicarea cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor artistice- Artele spectacolului, precum şi a  elaborarii  materialelor didactice;
 • Interpretarea şi explicarea diferitelor contexte pedagogice din perspectiva temelor parcurse;
 • Cooperarea în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor şi programelor din domeniul Artelor vizuale;
 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.

Lector universitar dr. LASCU NICOLETA TANA

Domenii de competenta:

 • Arhitectura si urbanism;
 • Restaurare monumente arhitectura;
 • Stiinte ale educatiei: Didactica specialitatii (Arhitectura);
 • abilitare evaluare;
 • abilitare  proiectare si dezvoltare curriculara.

Competente:

 • Utilizarea adecvată a cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor de educaţie şi formare in domeniul Educatiei artistice pentru Arhitectura si Urbanism: concepte, etape, modele, metode si tehnici în proiectare;
 • Analiza, corelarea şi aplicarea intra-, pluri-, inter- şi transdisciplinară a cunoaşterii în proiectarea activităţilor de Educatie artistica, precum şi a elaborarii materialelor didactice;
 • Interpretarea şi explicarea diferitelor teorii, modele şi contexte pedagogice din perspectiva temelor parcurse;
 • Consultanta proiecte educationale (restructurarea curriculumului national);
 • Cooperarea în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor şi programelor din domeniul Arhitecturii / Urbanism  si  Stiinţe ale educaţiei;
 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue

ACTE NECESARE INSCRIERII

 • fişă inscriere – formular;
 • copie cartea de identitate;
 • copie diploma studii ;
 • copie certificat de naştere;
 • copie certificat de căsătorie (daca este cazul);

INSCRIERE

Prin achitarea taxei de participare, in contul RO45 BTRL RONC RT02 0420 1501, deschis la Banca Transilvania, Agentia Marriott

Pentru confirmarea inscrierii si o organizare eficienta a grupului, va rugam sa ne trimiteti pe adresa de e-mail iulia.nimescu@elt-globaleducation.ro, dovada achitarii taxei de participare, precum si numele persoanelor care participa si datele acestora de contact (telefon si adresa de e-mail).

***In conditiile in care nu se intruneste numarul minim de participanti pentru un curs, acesta va fi reprogramat;

***In conditiile in care se depaseste numarul maxim de participanti, se organizeaza o noua sesiune de formare iar locurile se completeaza in ordinea efectuarii platilor;

***In functie de numarul de participanti inscrisi, locatia poate fi schimbata;

***In situatia neprezentarii la curs, taxa va fi returnata in proportie de 50%.

Datele companiei necesare pentru efectuarea platii sunt:
GLOBAL EDUCATION SRL
Cod fiscal: 31358174
Nr. ord. Reg. Com.: J40/ 3291/ 2013
Cont: RO45 BTRL RONC RT02 0420 1501
Banca: Transilvania, Agentia Marriott

Contact:
Global Education:
Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr. 8,  sector 5, Bucuresti;
Mobil: 0731 805 813